Adatvédelmi és Adatakezelési Tájékoztató

Személyes adatainak védelme és a GDPR-nak (Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) való megfelelés fontos számunkra. Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató bemutatja, hogy a Kristin Optika Bt. milyen jellegű személyes adatokat gyűjt, továbbá ismerteti az adatok felhasználási módjait.

1. Általános tudnivalók

A Kristin Optika Bt. az adatokat az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel. Az erre vonatkozó szabályok a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban olvashatók, amely az adatkezelési módszerek mellett az adatvédelemre és személyes adatok biztonságos kezelésre vonatkozó intézkedéseket is rögzíti.

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Kistin Optika Bt. által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a Kristin Optika Bt. adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a jelen bekezdésben meghatározott társaság, mint adatkezelő magunkra nézve kötelező erővel ismer el.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Kristin Optika Bt. különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató hatálya a www.kristinoptika.hu címen elérhető weboldalakhoz kapcsolódó adatkezelésekre, illetve az üzletünkben offline, papíralapú adatkezelésre terjed ki.

2. Az általunk gyűjtött személyes adatok felvétele, felhasználása és kezelése

2.1. Szemüveg megrendelő, látásélesség vizsgálati karton

A Kristin Optika Bt. kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel offline módon (papír alapon) a szemüveg megrendelő lapon, illetve a látásélesség vizsgálati karton lapon, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére. A személyes adatok (családi és utónév, születési hely és idő, társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám), cím/lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím) megadásával a Vevő kifejezetten hozzájárul, hogy a Kristin Optika Bt. adatvédelmi szabályzata alapján felhasználhassa kapcsolattartás, a Vevő részére nyújtott szolgáltatásainak biztosításához és az egészségügyi adatok kezelése céljából.

Adatgyűjtésre a Vevő részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához, továbbá jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott célok elérésére van szükségünk.

2.2. Hírlevél, reklám értesítés küldése

A Kristin Optika Bt. online adatokat a kristinoptika.hu "Hírlevélküldő" oldalán gyűjt és a Domain Regisztráció Kft. (Adatfeldolgozó) által létrehozott "Hírlevélküldő" oldalán kezel, hogy közvetlen üzletszerzés céljából elektronikus úton reklámot továbbítson a Felhasználó részére.

A Kristin Optika Bt. hírlevelére a kristinoptika.hu weboldalon lehet regisztrálni. A hírlevélre való feliratkozáshoz, az e-mail cím és név adatokat veszi át a Felhasználóktól. Amennyiben felhasználó él a feliratkozás lehetőséggel, és feliratkozik a Kristin Optika Bt. hírlevelére, először tájékoztató e-mailt kap annak érdekében, hogy regisztrációját az életbe lépéséhez aktiválja.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, saját felületen személyre szabott marketing üzenetek megjelenítése személyre szóló ajánlatok készítése, az adatkezelő saját üzleti ajánlatainak küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése. A kezelt személyes adatok típusa: e-mail cím, név

A Kristin Optika Bt. a Felhasználók kifejezett hozzájárulásával kezeli adatait, illetve küld ingyenes hírlevet, mely e-mailben tájékoztat a Kristin Optika Bt. aktuális ajánlatairól. Az űrlap kitöltése és az adatok megadása önkéntes.

A Kristin Optika Bt. a Felhasználók személyes adatait bizalmasan kezeli, semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, illetve teszi nyilvánossá az adatfeldolgozással megbízott cégen kívül harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

A Kristin Optika Bt. a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja a Felhasználók személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig a Felhasználó az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja.

A Felhasználó jogosult arra, hogy az általunk kezelt adatairól bármikor tájékoztatást kérjen, illetve hogy adatai módosítását, törlését, valamint hozzájárulását/a hozzájáruló nyilatkozatot bármikor, korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonja a Kristin Optika Bt. címére postai úton (1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 34.) vagy személyesen, illetve az info@kristinoptika.hu e-mail címre küldött bejelentéssel.

2.3. Időpontfoglalás

A Kristin Optika Bt. online adatokat a kristinoptika.hu "Időpontfoglalás" oldalon is gyűjt és a Domain Regisztráció Kft. (Adatfeldolgozó) által létrehozott "Időpontfoglás" oldalán kezel. A Felhasználó személyes adatait zárt előjegyzési rendszerben hozzáférhetetlenül tároljuk és az adatok a vizsgálatot követő napon automatikusan törlődnek rendszerünkből.

Az időpontfoglalás során a Kristin Optika Bt. a név, telefonszám és e-mail cím adatokat veszi át a Felhasználótól, kizárólag a kapcsolattartási célból, a foglalt időpontot megelőzően. Az adatok a vizsgálatot követő napon automatikusan törlődnek rendszerünkből. Az időpontfoglalás során a Felhasználó időpontfoglalást kezdeményez, melyről visszaigazoló e-mailt kap. A Felhasználó a visszaigazoló e-mailben található linken keresztül tudja időpontfoglalását megerősíteni illetve törölni. Az időpontfoglalás megerősítése után a Felhasználó újabb visszaigazoló e-mailt kap a foglalt időpontról. Ugyenebben az e-mailben egy link is talaláható, melyen keresztül a Felhasználó lemondhatja foglalását.

Az adatkezelés célja kizárólag szükség esetén a Felhasználóval való kapcsolattartás a foglalt időpontot megelőzően.

3. A tájékoztatóban használt fogalmak törvényi definíciói

Személyes adat: bármely adat, melyről Ön egyértelműen azonosítható.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalakon regisztrál, és ennek keretében megadja az adatait.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Az adatkezelésért felelős:

Név: Kristin Optika Bt.

Székhely:1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 34.

Adószám: 25615065-2-41

Cégjegyzékszám: 01-06-726797

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-124515/2017

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

Szerverüzemeltető és Adatfeldolgozó:

Név: Domain Regisztráció Kft

Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse u 10.

Adószám: 14035971-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-903212

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

4. Személyes adatok védelme

A Kristin Optika Bt. mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat bizalommal, a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására. Személyes adataihoz csak a Kristin Optika Bt. azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges. Interneten gyűjtött adatai védelmében a Kristin Optika Bt. mindent elkövet az adatok biztonságos kezelése érdekében.

5. Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése

Ön bármikor kérhet felvilágosítást Kristin Optika Bt. által kezelt adatairól. Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok módosítását, továbbá azok a Kristin Optika Bt. adatbázisából való törlését postai úton a következő címre küldve: Kristin Optika Bt., 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 34., valamint az info@kristinoptika.hu címen.

Az Info tv. 14. §-a alapján az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását.

Az Info tv. 17. §-a szerint a személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett – az Info tv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Direkt Marketing

A Kristin Optika Bt. nem küld kéretlen levelet látogatóinak. A kifejezett hozzájárulásával Ön beleegyezett abba, hogy adatai Kristin Optika Bt. adatbázisába kerüljenek, és azokat a Kristin Optika Bt. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából minden további engedélyezés nélkül felhasználhassa. Hozzájárulása megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Kristin Optika Bt. közvetlen üzletszerzés céljából postai, illetve elektronikus úton (E-mail, SMS) reklámot továbbítson, valamint hogy adatait közvélemény- és piackutatás céljából saját szolgáltatásának fejlesztése érdekében felhasználja. Az adatszolgáltatás önkéntes, és megfelelő jogi tájékoztatás birtokában történik. Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt adatairól bármikor tájékoztatást kérjen, illetve hogy adatai módosítását, törlését, valamint hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül ingyenesen visszavonja a Kristin Optika Bt. címére küldött levéllel postai úton (1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 34.) vagy személyesen, illetve az info@kristinoptika.hu e-mail címre küldött bejelentéssel.

Az online adatkezelés időtartama:

• a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, azaz a hírlevél alján található leiratkozás a hírlevélről gomb megnyomásával.

• A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

• e-mail útján, írásban az info@kristinoptika.hu címen, továbbá

• postai úton a Kristin Optika Bt. 11436, Budapest, Hegedűs Gyula u. 34. postai címen.

6. Kiskorúak védelme

Kristin Optika Bt. kiemelten fontosnak tartja a gyermekek személyes adatainak védelmét, és az ahhoz fűződő jogok tiszteletben tartását.

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen látogató nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes látogató a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez.

A 16. életévét betöltött kiskorú látogató önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

7. Cookie-k rögzítése/kezelése

A kristinoptika.hu (továbbiakban: Weboldal) a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez sütik (cookie-k) használatát igényelheti. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, akkor és csakis akkor a cookie-k használata automatikus. A cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment le a látogató számítógépére nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a Webhely által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a Webhely ezeken keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már a jelen Webhelyen megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy lehetőség a Webhely kényelmesebb böngészéséhez és a bejelentkezés használatához, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja. A Webhely egyes szolgáltatásai és Tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik a cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és Tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulhat, hogy nem lesznek elérhetőek vagy nem működnek megfelelően.

Weboldalunk úgynevezett munkamenetsütiket használ, melynek szükségesek a weboldalunk megfelelő működéséhez. Ezen sütik célja a weboldal gyorsabb betöltése és az oldalon történő böngészés javítása. A böngésző bezárásával, vagyis a munkamenet végén ezek a sütik automatikusan törlődnek.

Linkek más webhelyekre

Weboldalunk linkeket kínál más külső weboldalak elérésére, amelyek további hasznos információval szolgálhatnak. Az itt leírt irányelvek és eljárások ezen oldalakra nem vonatkoznak. Javasoljuk, hogy ezen oldalak adatvédelmi, biztonsági, illetve adatrögzítési előírásairól érdeklődjenek az adott oldal rendszergazdájánál. Előfordulhat, hogy a linkelt weboldalakon található információ nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak és az ott olvasható nézetek nem feltétlenül egyeznek cégünk álláspontjával.

8. Az adatkezelésért felelős:

Név: Kristin Optika Bt.

Székhely:1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 34.

Adószám: 25615065-2-41

Cégjegyzékszám: 01-06-726797

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-124515/2017